Filozofie školy

Hlavním cílem našeho vzdělávacího programu je:

Pohoda — Poznání — Pohyb

Každý den najít, vidět, objevit něco nového, dozvědět se, uvědomit si, pochopit…, a to vše přirozenou nenásilnou formou pomocí her, pohybových dovedností, písniček, výtvarnou tvorbou v pohodovém a kultivovaném prostředí.

K čemu naše děti vedeme?

Aby se nadále chtěly učit, nebály se řešit problémy, uměly komunikovat mezi sebou a s ostatními, uměly se pohybovat ve společnosti, poznávaly samy sebe a ve školce se jim líbilo.

Cíle vzdělávání

Jsou zapracovány v našem ŠVP (školním vzdělávacím programu) a vycházejí z požadavků na vzdělávání v ČR, z cílů RVP pro předškolní vzdělávání, kterým je vytváření předpokladů pro pokračování v dalším vzdělávání dítěte, rozvíjení zdravého citového, rozumového, tělesného vývoje dítěte, osvojení si základních pravidel společenského chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

Naše škola se snaží prostřednictvím prožitkového učení, spontánních i řízených činností, nabídkou vhodných námětů, pomůcek a her připravovat dítě na život. Děti jsou ve všech třídách podněcovány ke vzdělávání rozmanitými činnostmi. Podle potřeb a zájmu dětí je nastaven denní program, děti se spoluúčastní na jeho vytváření.

Spolupráce s rodinou

Mateřská škola je nezbytným doplňkem rodiny, dochází zde k prvnímu kontaktu dětí s vrstevníky a k přirozenému učení mezi nimi. Je to zpravidla první instituce, kterou děti navštěvují. Snažíme se o vytváření důvěryhodného prostředí nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče, o navazování vzájemného kontaktu. Rodiče mají možnost účastnit se každodenního života ve školce svým vstupem do třídy, možností promluvit s pedagogy, v případě potřeby si sjednat individuální konzultaci. Účastnit se akcí školy. Rodiče jsou prostřednictvím nástěnek a výstav prací seznamováni s činnostmi, které ve škole děti provádějí.