Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2025/2026

Mateřská škola Březiněves, příspěvková organizace, zastoupena ředitelkou mateřské školy stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupováno při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu dětí ve třídách mateřské školy.

Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v ust. § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou dětí, pro které je od 1.9. daného školního roku předškolní vzdělávání povinné.

Dále je uplatňována obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol.

Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání. K předškolnímu vzdělávání a ke školským službám jsou přijímány v souladu s ust. § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona děti cizinců z ostatních zemí, pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany, pokud prokáží oprávněnost svého pobytu dokladem.

Děti jsou přijímány postupně dle níže uvedených kritérií. Při splnění podmínek shodného kritéria více dětmi má přednost dítě starší. Z níže uvedených kritérií plyne, že jsou přednostně přijímány děti v souladu se zákonem č. 561/2000 Sb..

Děti mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

 

Kritérium                                                                                                    

 1. děti s povinným předškolním vzděláváním podle § 34a školského zákona, s místem trvalého pobytu
 • děti 5leté nejpozději dne 31. 8. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá
 • s trvalým pobytem v Městské části Praha 8, katastrální území Březiněves
 • děti cizinců s prokazatelným místem pobytu v Městské části Praha 8, katastrální území Březiněves
 • seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení

děti narozené nejpozději 31. 8. 2020

 

 1. děti 4leté, s místem trvalého pobytu (přednostní přijetí)
 • děti 4leté nejpozději dne 31. 8. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá
 • s trvalým pobytem v Městské části Praha 8, katastrální území Březiněves
 • děti cizinců s prokazatelným místem pobytu v Městské části Praha 8, katastrální území Březiněves
 • seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení

děti narozené 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021

 

 1. děti 3leté, s místem trvalého pobytu (přednostní přijetí)
 • děti 3leté nejpozději dne 31. 8. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá
 • s trvalým pobytem v Městské části Praha 8, katastrální území Březiněves
 • děti cizinců s prokazatelným místem pobytu v Městské části Praha 8, katastrální území Březiněves
 • seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení

děti narozené 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022

 

 1. děti 2leté, s místem trvalého pobytu
 • děti 2leté, které dovrší 3let nejpozději dne 31. 12. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá
 • s trvalým pobytem v Městské části Praha 8, katastrální území Březiněves
 • děti cizinců s prokazatelným místem pobytu v Městské části Praha 8, katastrální území Březiněves
 • seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení

děti narozené 1.9.2022 – 31. 12. 2022

 

 1. děti dle kritérií 1., 2., 3., 4., nesplňující kritérium trvalého pobytu
 • s trvalým pobytem mimo Městskou část Praha 8, katastrální území Březiněves
 • děti cizinců s místem pobytu mimo Městskou část Praha 8, katastrální území Březiněves
 • seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení

děti bez trvalého bydliště

 

Uvedená kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou stanovena tak, aby především respektovala zásadu rovného přístupu ke vzdělávání a byl respektován a naplněn zákaz diskriminace, viz § 2 odst. 1 písm. a) zákona č.561/2004., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

V Praze dne 5. 6. 2024

Mgr. Bc. Martina Štolcová, ředitelka školy